Loading...
Klarna banner
Personal designer banner
Ett skräddarsytt projekt för dig!
Customers count banner
1.7 Miljoner kunder betjände i hela Europa
Blog banner
B2B banner
Produceshop for Business Skräddarsydda lösningar för varje verksamhet

Integritetspolicy ProduceShop

 

Din integritet är mycket viktig för MBK Fincom SA och för att på bästa sätt skydda dig, i enlighet med den federala lagen om dataskydd (FADP Federal Act on Data Protection), förordning (EU) 2016/679 (GDPR) och direktiv 2002/58/EG (eDirective), tillhandahåller vi dig nödvändig information angående behandlingen av personuppgifter som samlas in under din upplevelse på vår webbplats www.produceshop.se

 

 1. KATEGORIER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER | DEFINITIONER

De personuppgifter som tillhandahålls - eller på annat sätt förvärvas i enlighet med gällande lagstiftning och avtalsbestämmelser - som är inneboende, kopplade till och/eller instrumentella för utvärderingen av din upplevelse på vår webbplats, kommer att behandlas i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning och sekretessskyldigheter.

Nedan ger vi några användbara definitioner när du läser detta dokument:

 • Personuppgifter: all information som rör en identifierad eller identifierbar person. 
 • Registrerade personer: fysiska eller juridiska personer vars uppgifter är föremål för behandling (hädanefter även "du"). 
 • Behandling: varje åtgärd som rör personuppgifter, oavsett vilka medel och förfaranden som används, och i synnerhet insamling, förvaring, användning, granskning, kommunikation, arkivering eller förstöring av data.
 • Kommunikation: det vill säga göra personuppgifter tillgängliga, till exempel genom att tillåta åtkomst, överföring eller publicering.

Typer av uppgifter som behandlas

Datorsystemen och programvaruprocedurerna som används för att driva denna webbplats förvärvar, under sin normala drift, vissa personuppgifter vars överföring är implicit i Internetkommunikationsprotokoll. Detta är information som inte samlas in för att kopplas till identifierade intressenter, men som till sin natur skulle kunna, genom bearbetning och associering med data som innehas av tredje part, göra det möjligt för användare att identifieras. Denna kategori av data inkluderar adresserna i URI-notationen (Uniform Resource Identifier) för de begärda resurserna, tidpunkten för begäran, metoden som användes för att skicka begäran till servern, storleken på filen som erhölls som svar, den numeriska kod som indikerar statusen för svaret från servern (framgång, fel, etc.) och andra parametrar relaterade till operativsystemet och användarens IT-kontext.                                 
Dessa uppgifter används endast i syfte att få statistisk information om användningen av webbplatsen och för att kontrollera att den fungerar korrekt. Uppgifterna kan endast användas på begäran av de behöriga myndigheterna för att fastställa ansvar i händelse av hypotetiska databrott mot webbplatsen. Det valfria, uttryckliga och frivilliga sändandet av e-post till de adresser som anges på denna webbplats innebär ett efterföljande förvärv av avsändarens adress, som är nödvändig för att svara på förfrågningar, såväl som alla andra personuppgifter som ingår i meddelandet.
I synnerhet kommer vi att behandla följande personuppgifter: navigeringsdata (för mer information om data som samlas in med cookies, vänligen se den dedikerade paragrafen i denna information); uppgifter som tillhandahålls direkt av den berörda parten (till exempel för åtkomst till det reserverade området: e-postadress; för köp av produkter: betalningsdata).

 

 1. ÄGARENS IDENTITET OCH KONTAKTER

Ämnet som bestämmer syftena och medlen för denna behandling är MBK Fincom SA, CHE-472.557.344, ett företag som är registrerat enligt schweizisk lag med huvudkontor i via al Molino 31, 6926 Montagnola - Collina d’Oro.

Kontakten ä: [email protected]

2.1 DPO:S IDENTITET OCH KONTAKTER

Den personuppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud (DPO) eller Data Protection Officer: Proliance GmbH / www.datenschutzexperte.de, med huvudkontor Leopoldstraße 21 - 80802 München.

Kontakten är: [email protected]

 

 1. METODER FÖR BEHANDLING

Personuppgifter behandlas både manuellt och automatiserat under den tid som är absolut nödvändig för att uppnå de syften för vilka de samlades in.

Behandling av personuppgifter är planerade såsom: insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, utvinning, konsultation, användning, kommunikation genom överföring, spridning eller någon annan tillgänglig form, jämförelse eller sammankoppling, begränsning, radering eller förstöring, som utförs både manuellt och elektroniskt med lagring i en elektronisk databas som särskilt inrättats för att uppfylla de skyldigheter och för de ändamål som anges ovan.

Personuppgifterna i det ovannämnda informationssystemet, såväl som de som förvaras i den personuppgiftsansvariges elektroniska arkiv, behandlas i enlighet med bestämmelserna i de nuvarande federala bestämmelserna om behandling av personuppgifter (FADP) och den europeiska förordningen ( GDPR) om säkerhetsåtgärder, för att minimera riskerna för förstörelse, förlust, ändring, avslöjande eller obehörig åtkomst, av misstag eller olagligt, eller för behandling som inte överensstämmer med syftet med insamlingen.

Enligt art. 8 FADP  och artiklar. 1,2,3, OPDa samt art. 32 i GDPR iakttas specifika säkerhetsåtgärder för att förhindra dataförlust, olaglig eller felaktig användning och obehörig åtkomst.

 

3.1 AUTOMATISKT BESLUTSFATTANDE

Det finns inga helt automatiserade beslutsprocesser, enligt art. 21 punkt 3 och art. 22 c.2 GDPR.

 

 1. SYFTE MED BEHANDLING

Uppgifterna behandlas för de ändamål som anges nedan. De relevanta rättsliga grunderna/motiverande skälen, datalagringsperioden och huruvida tillhandahållandet av data är nödvändigt eller inte specificeras också. Lagringstiden för personuppgifter bestäms av de lagringsperioder som fastställs i lag (t.ex. handelsrätt och skattelagstiftning). Motsvarande data raderas rutinmässigt efter att respektive period har löpt ut. Om uppgifterna är nödvändiga för att fullgöra ett avtal eller inleda ett avtal, eller om vi har ett berättigat intresse av ytterligare lagring, kommer uppgifterna att raderas om de inte längre är nödvändiga för dessa ändamål eller om du använder din ångerrätt eller opposition. Det anges att tillhandahållandet av personuppgifter för beslut om ingående av ett avtal, fullgörande av kontraktet eller för genomförande av åtgärder före avtal är frivilligt. Vi kan dock endast fatta ett beslut i samband med avtalsmässiga åtgärder om du förser oss med de personuppgifter som är nödvändiga för ingående av avtalet, fullgörandet av avtalet eller åtgärder före avtalet.

 a) tillåta navigering på denna webbplats och korrekt användning av den;

Aktiviteter som är strikt nödvändiga för att användaren ska kunna navigera på denna webbplats och kontrollera att den fungerar korrekt. För data som behandlas med tekniska cookies, se avsnittet Cookies.

Web Hosting

Denna webbplats är värd för en extern tjänsteleverantör (hoster). Webbplatsen hostas av GPC Google Cloud Platform, Belgien, Zone Europa-West1-b. Personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på hosterns servrar. Dessa uppgifter kan omfatta, men är inte begränsade till, IP-adresser, kontaktförfrågningar, meta- och kommunikationsdata, åtkomst till webbsidor och andra uppgifter som genereras av en webbplats. Vi samlar in de listade uppgifterna för att säkerställa en korrekt anslutning till webbplatsen och ett felfritt tillhandahållande av våra tjänster. Behandlingen av dessa uppgifter är absolut nödvändig för att göra webbplatsen tillgänglig. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt berättigade intresse eller övervägande intresse av en korrekt presentation och funktionalitet av vår webbplats, enligt art. 31 punkt 2 FADP och art. 6 punkt 1 bokstav f GDPR. Vi har ingått ett databehandlingsavtal med leverantören i enlighet med kraven i artikel 28 i GDPR, i vilket vi åtar oss att skydda våra kunders uppgifter och inte vidarebefordra dem till tredje part. Dessutom anger vi att Belgien, i enlighet med FADP och Federal Data Protection and Transparency Commissioner, är ett tredje land med tillräckliga skyddsåtgärder för överföring av personuppgifter. Listan över lämpliga länder kan kontrolleras på följande länk:    https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2022/568/it#annex_1/lvl_u1 

Server loggfil

När du har besökt vår webbplats är det tekniskt nödvändigt att data överförs till vår webbserver via din webbläsare. Följande data registreras under en aktiv anslutning för kommunikation mellan din webbläsare och vår webbserver: 1) Datum och tid för begäran, 2) Namn på den begärda filen, 3) Sida från vilken filen begärdes, 4) Åtkomststatus, 5) Använd webbläsare och använt operativsystem, 6) IP-adress (fullständig) för den begärande datorn, 7) Mängden överförd data. Vi samlar in de listade uppgifterna för att säkerställa en korrekt anslutning till webbplatsen och ett felfritt tillhandahållande av våra tjänster. Behandlingen av dessa uppgifter är absolut nödvändig för att göra webbplatsen tillgänglig. Loggfiler behandlas för att utvärdera systemets säkerhet och stabilitet och för administrativa ändamål. Den rättsliga grunden för databehandlingen är vårt berättigade intresse eller övervägande intresse av att skydda vår webbplats och dess funktionalitet, enligt art. 31 punkt 2 FADP och art. 6, punkt 1, bokstav f GDPR. Av tekniska säkerhetsskäl, i synnerhet för att förhindra försök till attacker mot vår webbserver, kan vi tillfälligt lagra dessa uppgifter. Senast efter 30 dagar anonymiseras uppgifterna genom att IP-adressen förkortas på domännivå, så att en hänvisning till den enskilda användaren inte längre kan fastställas. Dessa uppgifter utvärderas inte anonymt utom för statistiska ändamål. Dessa uppgifter kombineras inte med uppgifter från andra datakällor.

 

b) Inhämtande av anonym statistisk information om användningen av webbplatsen;

 

Se avsnittet Cookies.

 

c) Skapande av konto: begäran från den intresserade parten att registrera sig på webbplatsen;

 

Registrera en kundprofil

Du har möjlighet att skapa ett kundkonto i vår webbshop för att beställa varor. Under registrering och skapande av kundkontot samlar vi in och använder följande personuppgifter: a) förnamn, efternamn och titel, b) e-postadress, c) adress, d) datum och tid för registrering. Dessutom kan du lämna frivillig information. Obligatorisk information, som tillhandahålls för registreringsändamål, är markerad i inmatningsformuläret med en asterisk som ett obligatoriskt fält. Den rättsliga grunden för de uppgifter som är nödvändiga för att skapa kundkontot och beställa varorna är vårt berättigade intresse eller överordnade intresse och utförande av åtgärder före avtal. Dina uppgifter kommer att raderas så snart ditt användarkonto på vår webbplats raderas och så länge det inte finns några lagliga lagringskrav. En ändring och/eller radering av ditt kundkonto, inklusive de uppgifter som du tillhandahåller, kan utföras efter att du har loggat in direkt på ditt användarkonto och avaktiverat ditt konto eller genom att skicka ett meddelande till vår e-postadress som anges ovan.

 

d) tillåta den intresserade parten att köpa produkter på webbplatsen;

 

Formulär för förfrågan om erbjudande eller offert

På vår webbplats har du möjlighet att skicka oss en förfrågan om ett erbjudande eller en offert. Om du skickar in formuläret kommer den information som du tillhandahåller, inklusive kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer, momsregistreringsnummer) som du anger, att förvaras av oss i syfte att behandla din begäran och svara på den, i genomförande av åtgärder före avtal och avtal eller på grundval av vårt legitima intresse eller övervägande intresse. Vi använder inte de uppgifter som du tillhandahåller för några andra ändamål. Uppgifterna kommer att behandlas under den tid som krävs för att tillhandahålla det begärda svaret och, under alla omständigheter, inte längre än två år efter den senaste åtkomsten till det reserverade området.

 

Beställningsformulär

Du har möjlighet att skicka oss ett beställningsformulär för att slutföra köpet av en vara. Om du skickar in formuläret kommer den information du tillhandahåller, inklusive kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer, momsregistreringsnummer) som du anger, att förvaras av oss i syfte att behandla din begäran och svara på den.
Behandlingen av de personuppgifter som tillhandahålls baseras uteslutande på art. 31 punkt. 2 bokstav a. och art. 6 punkt. 1 bokstav b) GDPR, eftersom den syftar till att ingå ett avtalsförhållande med oss.  Uppgifterna kommer att behandlas under den tid som krävs för att tillhandahålla det begärda svaret och, under alla omständigheter, inte längre än två år efter den senaste åtkomsten till det reserverade området. Rätten till opposition förbehålls.

 

e) Institutionella ändamål för att uppfylla rättsliga skyldigheter, kopplade till MBK Fincom SA:s verksamhet och efterlevnad av nationella och/eller EU-lagar och förordningar;

f) Begäran om information från den berörda parten om produkter eller assistans i faserna före eller efter försäljningen.

 

Kontaktformulär och e-postkontakt

Om du skickar oss förfrågningar via vårt kontaktformulär eller e-post kommer dina uppgifter från kontaktformuläret eller e-postmeddelandet, inklusive de kontaktuppgifter du har angett, att lagras i syfte att behandla din begäran och eventuella uppföljningsfrågor. För att kontakta oss måste du ange en e-postadress. Namn och telefonnummer är valfria. Den rättsliga grunden för databehandlingen är vårt berättigade intresse eller övervägande intresse av att besvara din förfrågan eller genomföra åtgärder före avtalets ingående. Uppgifterna kommer att behandlas under den tid som krävs för att tillhandahålla det begärda svaret och, under alla omständigheter, inte längre än två år efter begäran. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Formulär för kundtjänst

Du kan skicka supportförfrågningar till oss via vårt formulär för kundsupport. Om du skickar in formuläret kommer den information du tillhandahåller, inklusive de kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer, momsregistreringsnummer) som du anger, att lagras av oss i syfte att behandla din begäran och svara på den.
De personuppgifter som tillhandahålls behandlas i enlighet med art. 31 punkt 2 bokstav a och art. 6 punkt. 1 bokstav b) GDPR. Vi använder inte de uppgifter du lämnar för något annat ändamål. Uppgifterna kommer att behandlas så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla det begärda svaret.   

Foto- och videomaterial

Med några av våra tjänstespecifika applikationer kan du dela foton och/eller videor med oss för att kommunicera med oss eller anpassa tjänsterna (till exempel användningen av fotografiskt och videomaterial för assistans, användningen av fotot och videoinspelningen enhet i VR-systemet). Allt material kommer att behållas av oss i syfte att behandla och svara på din förfrågan.
Behandlingen av de personuppgifter som lämnas utförs i enlighet med art. 31 punkt 2 bokstav a och om art. 6 punkt 1 bokstav b) GDPR. Vi använder inte uppgifterna du lämnar för andra ändamål.

Formulär för att föreslå nya produkter

På vår webbplats kan du skicka oss ett förslag på nya produkter att lägga till i vår katalog. Om du skickar in formuläret kommer informationen du lämnar till oss, inklusive kontaktuppgifterna (e-postadressen) du angett, att lagras av oss i syfte att behandla din förfrågan och svara på den.
Behandlingen av lämnade personuppgifter utförs i enlighet med art. 31 punkt 2 bokstav a och om art. 6 punkt 1 bokstav f) GDPR, vårt berättigade intresse eller överordnade intresse av att svara på dina frågor finns. Vi använder inte uppgifterna du lämnar för andra ändamål. 

Formulär Bli vår leverantör

Du kan ansöka om att bli leverantör för de produktklasser du är intresserad av genom att använda formuläret på vår webbplats. Om du skickar in formuläret kommer den information du tillhandahåller, inklusive kontaktuppgifter (namn, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer) som du anger, att lagras av oss i syfte att behandla din ansökan och svara på den.

Behandlingen av lämnade personuppgifter utförs i enlighet med art. 31 punkt 2 bokstav a. och på Art. 6 punkt 1 bokstav b) GDPR, om det syftar till att ingå ett avtalsförhållande med oss. Vi använder inte uppgifterna du lämnar för andra ändamål. Uppgifterna kommer att behandlas under den tid som krävs för att tillhandahålla det begärda svaret och, under alla omständigheter, inte längre än 1 år efter begäran.

g) kommersiella kommunikationsaktiviteter (direktmarknadsföring): marknadsföring och reklam i allmänhet, inklusive utskick av nyhetsbrev och marknadsföring av nya erbjudanden, även via brev, telefon, textmeddelande etc;

 

Kommersiell kommunikation och nyhetsbrev

Om du vill ta emot vår marknadsföringskommunikation, inklusive nyhetsbrevet som erbjuds på vår webbplats, med regelbunden information om våra erbjudanden och produkter, behöver vi din e-postadress som obligatorisk information. I det första steget kommer du att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta att du, som ägare av motsvarande e-postadress, vill få nyhetsbrevet i framtiden. Med bekräftelsen ger du oss ditt samtycke enligt art. 31 punkt 1 FADP och art. 6 punkt 1 bokstav a GDPR att vi kan använda dina personuppgifter i syfte att skicka det önskade nyhetsbrevet.

 

Vi vill påpeka att när du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi förutom den e-postadress som krävs för att skicka nyhetsbrevet även den IP-adress med vilken du registrerade dig för nyhetsbrevet, samt datum och tid för registrering och bekräftelse, så att vi kan spåra eventuellt missbruk vid ett senare tillfälle. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 31.2 a och artikel 6.1 f i GDPR. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att återkalla ditt samtycke via den länk som finns i varje nyhetsbrev eller genom att skicka ett e-postmeddelande till den ovan nämnda ansvariga personen. Efter avregistreringen kommer din e-postadress att raderas från distributionslistan för nyhetsbrev.

 

h) Soft spam: utskick av e-postmeddelanden med liknande innehåll som de varor och/eller tjänster som den registrerade har köpt;

 

Soft spam

Du kan få våra reklammeddelanden med innehåll som liknar de produkter som redan tillhandahållits av oss (soft spam). Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse enligt art. 31 punkt 2 bokstav a och art. 6 punkt 1 bokstav. f GDPR. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att invända mot behandlingen.

 

i) Forskning och statistisk bearbetning, även i anonym form, samt studier och marknadsundersökningar, i syfte att skapa användarprofiler, även på elektronisk väg;

j) Utförande av kontroller av graden av kundnöjdhet;

 

Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse enligt art. 31 punkt 2 bokstav a och art. 6 punkt 1 bokstav. f GDPR.

 

 1. COOKIES

Vår webbplats använder så kallade "cookies". Cookies är små textfiler som lagras tillfälligt på din slutenhet under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies förblir lagrade på användarens terminal tills de raderas av användaren eller tills webbläsaren erbjuder en automatisk lösning. Många cookies är tekniskt nödvändiga, eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte skulle kunna fungera utan dem (till exempel kundvagnsfunktionen eller språkinställningar). Andra cookies används för att utvärdera användarbeteende eller för att visa reklam.

Behandlingen av personuppgifter genom andra cookies baseras på samtycke enligt art. 31 punkt 1 FADP och art. 6 punkt 1 bokstav a) GDPR. Samtycke kan när som helst återkallas med verkan för framtiden. Om sådana cookies används i analys- och optimeringssyfte kommer vi att informera dig separat i denna integritetspolicy och be om ditt specifika samtycke.                                                     
Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies, endast tillåta cookies i vissa fall, utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller generellt aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren.
Cookie-inställningar kan hanteras på följande länkar för varje webbläsare:

 

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/sv/kb/kakor-information-webbplatser-lagrar-pa-din-dator

 

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv

Internet Explorer/Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/sv-se/windows/ta-bort-och-hantera-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Safari

https://support.apple.com/sv-se/guide/safari/sfri11471/mac

Safari: iPhone, iPad, iPod touch

https://support.apple.com/sv-se/HT201265

 

Du kan också hantera cookies från många företag och funktioner som används för reklam individuellt. Använd för detta ändamål lämpliga användarverktyg som finns tillgängliga på https://www.aboutads.info/choices/ eller http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices. Många webbläsare erbjuder också en så kallad "icke-spårningsfunktion". Genom att aktivera denna funktion meddelar webbläsaren annonsnätverk, webbplatser och applikationer att du inte vill bli "spårad" för beteendemässig annonsering och liknande.

Dessutom kan du förhindra att så kallade skript laddas som standard. "NoScript" tillåter att JavaScript, Java och andra plug-ins endast körs på betrodda domäner som du själv väljer. Information och instruktioner om hur du ändrar denna funktion kan erhållas från din webbläsarleverantör (t.ex. för Mozilla Firefox: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/noscript/). Observera att om du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

 

Ändra inställningar för cookies

Du kan när som helst återkalla eller ändra dina cookie-inställningar. För att göra detta, gå till dina cookie-inställningar igen via lämplig länk. Du hittar den längst ner i mitten av sidfoten på vår webbplats.

 

Google Ads

På vår webbplats använder vi "Google Ads", en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland (nedan kallad "Google"). Google Ads används av oss för marknadsförings- och optimeringsändamål, i synnerhet för att visa annonser som är relevanta och intressanta för dig. Om du har gett oss ditt samtycke enligt art. 31 cpv. 1 FADP och art. 6 punkt 1 bokstav. en GDPR kan vi använda Google Ads för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden genom att använda reklammaterial på externa webbplatser. Dessa reklammedier tillhandahålls av Google via så kallade "AdServers". Vi använder AdServer-cookies för detta ändamål, genom vilka vi kan mäta vissa parametrar för att mäta framgång, till exempel annonsvisning eller användarklick. Om du kommer till vår webbplats via en Google-annons kommer Google Ads att lagra en cookie på din dator. Dessa cookies upphör vanligtvis att gälla efter 30 dagar. De är inte avsedda att identifiera dig personligen. Följande information lagras vanligtvis som analysvärden för denna cookie: Unikt cookie-ID, antal annonsvisningar per placering (frekvens), sista visning (relevant för konverteringar efter visning), opt-out-information (indikation på att användaren inte längre vill bli kontaktad). Dessa cookies gör det möjligt för Google att känna igen användarens webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en reklamkunds webbplats och den cookie som lagrats på hans dator inte har löpt ut, kommer Google och kunden att kunna se att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den sidan. Varje reklamkund är associerad med en annan cookie. Följaktligen kan cookies inte spåras via reklamkundernas webbplatser. Vi själva samlar inte in och behandlar inga personuppgifter inom ramen för de ovan nämnda annonseringsåtgärderna. Vi får endast statistiska utvärderingar från Google. Tack vare dessa utvärderingar kan vi känna igen vilka av de använda reklamåtgärderna som är särskilt effektiva. Vi får inga andra uppgifter från användningen av reklammaterial; i synnerhet kan vi inte identifiera användare på grundval av denna information. Tack vare de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direktanslutning till Googles server. Vi har inget inflytande på omfattningen och vidare användning av de uppgifter som samlas in av Google genom användning av Google Ads. Såvitt vi vet får Google information om att du har öppnat den relevanta delen av vår webbplats eller klickat på en av våra annonser. Om du har ett användarkonto hos Google och är registrerad kan Google tilldela besöket till ditt användarkonto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte är inloggad är det möjligt att Google upptäcker och sparar din IP-adress. Eftersom en överföring av personuppgifter till USA äger rum är ytterligare skyddsåtgärder nödvändiga för att säkerställa den nivå av dataskydd som krävs enligt GDPR. För att säkerställa detta har vi ingått standardavtalsklausuler med leverantören i enlighet med artikel 46.2 c i GDPR. Dessa ålägger mottagaren av uppgifterna i USA att behandla uppgifterna i enlighet med den europeiska skyddsnivån. I de fall detta inte kan garanteras även genom denna avtalsförlängning försöker vi få ytterligare bestämmelser och åtaganden från mottagaren i USA. Ytterligare information om Googles användning av data, om möjligheterna att ställa in och invända mot databehandling och om dataskydd finns på följande Google-webbplatser:

- Sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

- Googles webbplatsstatistik: https://services.google.com/sitestats/en.html

Du kan förhindra att cookies installeras genom att radera befintliga cookies och avaktivera lagring av cookies i inställningarna för din webbläsare. Observera att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på vår webbplats fullt ut. Du kan också förhindra att cookies lagras genom att ställa in din webbläsare så att den blockerar cookies från domänen "www.googleadservices.com" (https://www.google.se/settings/ads). Vi vill påpeka att denna inställning kommer att raderas om du tar bort cookies. Dessutom kan du avaktivera intresserelaterad reklam genom att klicka på länken http://optout.aboutads.info. Observera att även denna inställning raderas om du raderar cookies.

 

Google Analytics

Vår webbplats använder Google Analytics, en internet analystjänst  som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies" och webb-beacons. Google kommer att använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen och sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet. Google kommer också att använda denna information för att förse webbplatsoperatören med ytterligare tjänster relaterade till användningen av webbplatsen och Internet. IP-adressen som skickas av din webbläsare som en del av Google Analytics kombineras inte med andra Google-data. Behandlingen sker på grundval av ditt samtycke. Vi använder endast Google Analytics med IP-anonymisering aktiverad. Detta innebär att din IP-adress endast kommer att behandlas vidare av Google i förkortad form. Vi har ingått ett databehandlingsavtal med tjänsteleverantören, i vilket vi ålägger honom att skydda våra kunders uppgifter och att inte vidarebefordra dem till tredje part. Eftersom överföringen av personuppgifter sker i USA krävs ytterligare lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa den nivå av dataskydd som krävs enligt GDPR. För att säkerställa detta har vi fastställt standardavtalsklausuler med leverantören enligt art. 46 punkt 2 lit. c. GDPR. Dessa klausuler ålägger mottagaren av uppgifterna i USA att behandla uppgifterna i enlighet med den europeiska skyddsnivån. I de fall detta inte kan garanteras ens genom denna kontraktuella förlängning, försöker vi få ytterligare bestämmelser och åtaganden från mottagaren i USA. Villkoren för användning av Google Analytics och information om dataskydd finns på följande länkar:

http://www.google.com/analytics/terms/

https://policies.google.com/privacy

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för det ändamål för vilket de samlades in. Användar- och händelsedata som är kopplade till cookies, användar-ID (t.ex. användar-ID) och reklam-ID (t.ex. DoubleClick-cookie, Android reklam-ID, IDFA) raderas inom 14 månader efter insamlingen. Observera dock att du i detta fall eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats utan begränsningar. Du kan också förhindra att Google samlar in de uppgifter som genereras av cookien och analyserar din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och bearbetar dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera webbläsarplugin-programmet som finns tillgängligt på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

 1. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan dela dina personuppgifter med anställda och/eller personal som agerar under den personuppgiftsansvariges myndighet (vederbörligen instruerade att göra det), samt tredje parter som är bundna till den personuppgiftsansvarige genom avtalsförhållande, i syfte att uppfylla avtalsförpliktelser och uppfylla ett eller flera av de ovan nämnda behandlingsändamålen. Dessa tredje parter kommer att behandla de uppgifter som tillhandahålls som personuppgiftsansvariga eller oberoende personuppgiftsansvariga. I synnerhet kan vi dela de insamlade personuppgifterna med följande kategorier av mottagare: a) parter som tillhandahåller tjänster relaterade till driften av denna webbplats, ägarens datorsystem och telekommunikationsnät (t.ex. webbhotell, webbmasters); b) stöd- och konsultföretag (t.ex. webb- och digitala marknadsföringsbyråer); c) myndigheter som ansvarar för att följa rättsliga skyldigheter och/eller bestämmelser från offentliga organ, på begäran; d) leverantörer av elektroniska betalningstjänster; e) kurirer och speditörer.

 

 1. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR DET SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET

Webbplatsen är baserad i Belgien (hosting) och därför kommer de personuppgifter som behandlas antingen att lagras i Schweiz eller överföras utanför Schweiziska edsförbundet, till ett land som anses lämpligt av det federala rådet för kommunikation av personuppgifter (jfr bilaga 1 i OPDa https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2022/568/it)
När det gäller överföring av personuppgifter till andra utländska länder, som inte ingår i bilaga 1 i OPDa, kommer överföringen att utföras i enlighet med bestämmelserna i FADP  och OPDa och i synnerhet på följande grunder:

 • lämpliga skyddsåtgärder, i detta fall avtalsenliga åtgärder, har vidtagits för att säkerställa ett adekvat skydd utomlands;
 • Behandlingen är direkt kopplad till ingående eller fullgörande av ett avtal och de behandlade uppgifterna rör den andra parten;
 • Kommunikationen sker inom samma juridiska person eller företag eller mellan juridiska personer eller företag under en och samma ledning, förutsatt att emittenten och mottagaren följer regler som syftar till att säkerställa ett adekvat dataskydd.

 

 1. DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med dataskyddsförordningen har du följande rättigheter (icke uttömmande lista)

 • Att få felaktiga eller föråldrade personuppgifter rättade;
 • att skriftligen och kostnadsfritt informeras om personuppgifter som rör dig behandlas
 • förhindra att känsliga personuppgifter lämnas ut till tredje part
 • erhålla portabilitet av personuppgifter eller begära att de överförs till tredje part;
 • begära begränsning eller blockering av databehandling, förhindrande av utlämnande av uppgifter till tredje part, eller rättelse eller förstöring av personuppgifter;
 • begära förbud mot viss behandling av personuppgifter och viss överföring av personuppgifter till tredje part eller radering eller förstöring av vissa personuppgifter;
 • om varken personuppgifternas riktighet eller oriktighet kan bevisas, begära att en anmärkning läggs till för att ange invändningen;
 • begära att rättelse, förstöring, blockering, särskilt överföring till tredje part, samt meddelande om invändning eller dom ska meddelas tredje part eller offentliggöras;
 • få behandlingen av personuppgifter förklarad olaglig.

 

I enlighet med GDPR har du följande rättigheter:

 • Att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna (Tillgång);
 • av den personuppgiftsansvarige begära rättelse av felaktiga personuppgifter som rör honom/henne (Rättelse)
 • av den personuppgiftsansvarige begära radering av personuppgifter som rör honom/henne (Radering);
 • av den personuppgiftsansvarige begära begränsning av behandlingen (Begränsning);
 • att i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format erhålla de personuppgifter som rör honom/henne och som han/hon har tillhandahållit en personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från den personuppgiftsansvarige till vilken han/hon har tillhandahållit dem (Portabilitet)
 • när som helst, av skäl som hänför sig till hans eller hennes särskilda situation, invända mot behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne (Invändning).

Alla andra administrativa och jurisdiktionsöverklaganden reserverade, om användaren anser att behandlingen av uppgifter som rör honom bryter mot bestämmelserna i FADP och GDPR, har han rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten (För Schweiz: Federal Representative for Data Skydd och öppenhet; för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan du konsultera Europeiska dataskyddsstyrelsens webbplats här https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_sv).
Du kan utöva dina rättigheter enligt FADP och GDPR (i tillämpliga fall) genom att kontakta den personuppgiftsansvarige genom att skriva till: [email protected]

 

 1. YTTERLIGARE INFORMATION 

Säkerhet för personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en skyddsnivå som är lämplig i förhållande till risken i enlighet med art. 8 FADP och art. 1, 2, 3 OPDa i kombination med art. 32 GDPR, med hänsyn till den senaste tekniken, kostnaderna för genomförandet och behandlingens art, omfattning, omständigheter och ändamål, samt den varierande sannolikheten och allvaret av risken för fysiska personers rättigheter och friheter. Denna webbplats använder SSL-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll.

Minderåriga

Ingen under 16 år får lämna information till denna webbplats utan föregående samtycke från sina föräldrar eller vårdnadshavare, och de får inte heller göra inköp eller ingå juridiska avtal via denna webbplats utan sådant samtycke, såvida det inte är tillåtet enligt tillämplig lag.

Externa länkar till sociala medier

På vår webbplats finns sociala medier (t.ex. LinkedIn, Facebook, Instagram) uteslutande som länkar till respektive tjänst. Efter att ha klickat på den inbäddade text-/bildlänken kommer du att omdirigeras till respektive leverantörs webbplats. Dina uppgifter kommer endast att överföras efter omdirigering till respektive leverantör. Information om användningen av dina personuppgifter genom användningen av webbplatsen finns i integritetspolicyn för de webbplatser du besöker.

Kommunikation med DPO

När du kontaktar vårt dataskyddsombud ska du ange vilket företag som begäran gäller. Om inte dataskyddsombudet eller vårt interna integritetsteam särskilt begär det, ska du inte bifoga kopior av identitetshandlingar till din begäran.

Ändringar och uppdateringar

Vi förbehåller oss rätten att vid behov ändra denna integritetspolicy i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser. På så sätt kan vi anpassa den till gällande rättsliga krav och ta hänsyn till förändringar i våra tjänster, t.ex. införandet av nya tjänster. Den mest uppdaterade versionen gäller för ditt besök.

 

Datum för senaste uppdatering: 05.12.2023

Klarna banner
Personal designer banner
Ett skräddarsytt projekt för dig!
Customers count banner
1.7 Miljoner kunder betjände i hela Europa
Blog banner
B2B banner
Produceshop for Business Skräddarsydda lösningar för varje verksamhet