×

Din integritet är mycket viktig för MBK Fincom Sa, och för att skydda dig på bästa möjliga sätt ger vi dig dessa anteckningar där du hittar indikationer om vilken typ av information som samlas in online och om de olika möjligheterna du har att ingripa i insamlingen och användningen av nämnda information på webbplatsen. Denna information överensstämmer med artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana och upphävande av direktiv 95/46 / EG (allmän dataskyddsförordning), för den som interagerar med MBK Fincom Sa webbtjänster som är tillgängliga via telematiska medel från och med adressen ProduceShop motsvarande MBK Fincom Sa: s officiella webbplats Sekretesspolicyn tillhandahålls endast för webbplatsen för MBK Fincom Sa och inte för andra webbplatser som kan konsulteras av användaren via externa länkar. Policyn innehåller dessutom, som en specifik lagstiftningsreferens, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58 / EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och skydd av integriteten inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation)

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:EN:HTML  

Syftet med åtgärden är att identifiera ett antal minimikrav för insamling av personuppgifter online och i synnerhet förfaranden, tidpunkt och karaktär för den information som ska tillhandahållas användare när de ansluter till webbsidan, oavsett vilket syfte med anslutningen.

Datakontrollanten

Uppgifter om identifierade och identifierbara personer kan behandlas efter samråd med denna webbplats. Datakontrollanten är MBK Fincom Sa, i stället för sin juridiska representant, kontaktbar genom skriftlig kommunikation till adresserna vid foten av varje sida på företagets webbplats.

Typer av bearbetade data

Informationssystemen och mjukvaruprocedurerna som används för att driva denna webbplats förvärvar vissa personuppgifter som en del av deras standardfunktion, vars överföring är en inneboende funktion i Internetkommunikationsprotokoll. Det är information som inte samlas in för att associeras med identifierade registrerade, men genom sin natur kan det genom processer och associering med data som innehas av tredje part tillåta användarnas identifiering. Denna datakategori inkluderar IP-adresser eller domännamn som används av användare som ansluter till webbplatsen, URI (den så kallade "Uniform Resource Identifier") -adresserna för de begärda resurserna, tiden för sådana förfrågningar, metoden som används för att skicka en given begäran till servern, den returnerade filstorleken, den numeriska koden som anger tillståndet för svaret som ges av servern (lyckades, fel, etc.) och andra parametrar relaterade till operativsystemet och användarens IT-sammanhang. Dessa uppgifter används endast i syfte att erhålla statistisk information om användningen av webbplatsen och för att kontrollera dess korrekta funktion. Uppgifterna kan användas, endast på begäran av behöriga myndigheter, för att fastställa ansvar i händelse av påstådd it-brottslighet till nackdel för webbplatsen. Den valfria, uttryckliga och frivilliga vidarebefordran av elektronisk post till adresserna som anges på denna webbplats innebär efterföljande förvärv av avsändarens adress, nödvändig för att svara på förfrågningar, liksom alla andra personuppgifter som ingår i meddelandet.

Den valfria typen av tillhandahållande av data

Bortsett från vad som anges för webbläsningsdata, är användaren fri att tillhandahålla de personuppgifter som visas på begäran till MBK Fincom Sa eller, i vilket fall som helst, anges i kontakter för att bjuda in sändande av informationsmaterial eller annan kommunikation. Deras misslyckade tillhandahållande kan leda till omöjligheten att få det som begärs.

Mindreåriga

I enlighet med art. 8 i GDPR får ingen under 16 år skicka information till denna webbplats utan föregående samtycke från sina föräldrar eller vårdnadshavare, eller göra köp eller ingå juridiska avtal via denna webbplats utan ovan nämnda samtycke, såvida inte detta är tillåtet av gällande lagar.

Metoder och syften för bearbetning

Personuppgifter behandlas med automatiserade verktyg strikt under den nödvändiga tiden för att uppnå de syften för vilka de samlades in. I enlighet med art. 32 i GDPR observeras specifika säkerhetsåtgärder för att förhindra dataförlust, olaglig eller felaktig användning och obehörig åtkomst. Databehandling tjänar följande syften: a) institutionella ändamål i enlighet med lagliga skyldigheter, relaterade till ProduceShops verksamhet och efterlevnad av nationella och / eller EU-förordningar, förordningar; b) registrering till ProduceShop och prenumeration på nyhetsbrevet: begäran från den berörda parten att registrera sig på webbplatsen och / eller ta emot meddelanden från ProduceShop om deras verksamhet; c) begära information från den berörda parten om produkter eller hjälp i fasen före eller efter försäljningen;

d) kommunikation och kommersiell verksamhet: marknadsföring och reklam i allmänhet inklusive sändning av nyhetsbrev, marknadsföring, direktförsäljning, marknadsföring av nya kommersiella erbjudanden från tredjepartsföretag - till vilka uppgifterna kan kommuniceras - via brev, telefon, e-post, sms , etc .; e) Forsknings- och profileringsändamål: utförande av kontroller avseende kundnöjdheten. forskning och bearbetning av statistik, inklusive statistik i anonym form, samt marknadsstudier och forskning, användarprofilering, inklusive sådana med elektroniska verktyg; f) kommunikation, överföring eller koncession av användning, av någon anledning, av uppgifterna till tredje part så att de kan skapa, i förhållande till sina egna tjänster och / eller produkter tredje parter till vilka uppgifterna eventuellt kan kommuniceras (blir dessa oberoende dataansvariga), marknadsföringsaktiviteter på något sätt, bearbetning av marknadsundersökningar, studier och statistik, genomförande av direktförsäljning, användarprofilering, utförande av kontroller av kundnöjdhet, marknadsföring och reklam.

Behandlingen av personuppgifter, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller modifiering, utvinning, konsultation, användning, kommunikation genom överföring, spridning eller någon annan tillgänglig form, jämförelse eller sammankoppling, begränsning, annullering eller förstörelse , äger rum både manuellt och elektroniskt med sådan information lagrad i en elektronisk databas utformad för detta ändamål för att uppfylla skyldigheterna och för de ändamål som anges ovan.

De personuppgifter som finns i ovannämnda automatiserade informationssystem, liksom de som lagras i den registeransvariges elektroniska arkiv, behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning i GDPR om säkerhetsåtgärder för att minimera riskerna för förstörelse, förlust, modifiering, obehörig avslöjande eller tillgång, av misstag eller olagligt, eller behandling som inte är i enlighet med syftet med insamlingen.

Samtycke till datatillförsel

Bortsett från vad som har sagts för navigeringsdata är användaren fri att tillhandahålla personuppgifter som finns i förfrågningsblanketterna till MBK Fincom Sa eller anges i kontakter för att begära sändning av informativt material eller annan kommunikation. Underlåtenhet att tillhandahålla uppgifter kan göra det omöjligt att få det begärda.

Med hänvisning till syftet med behandlingen av punkterna d, e, f är samtycket till behandlingen av personuppgifter rent frivilligt. Alla förfrågningar om utövande av uppgifter kan göras av den berörda parten på [email protected] eller direkt genom lämpligt formulär i avsnittet Assistance.

Datakommunikationsomfång

I förhållande till ovannämnda syften kan den berörda partens personuppgifter avslöjas till följande kategorier: (i) ämnen för vilka dataöverföringen är nödvändig eller i vilket fall som helst funktionell för utförandet av ägarens verksamhet; (ii) tillsynsmyndigheter och organ eller andra ämnen vars rätt till tillgång till nämnda data erkänns på grundval av bestämmelser i lag eller reglering; (iii) företag som anförtrotts revisionsverksamhet, (iv) undersökningsföretag om: kvaliteten på tillhandahållna tjänster, kundnöjdhet, erbjudande av nya produkter, marknadsföring och reklam etc. (v) företag som utför arkiveringstjänster för dokumentation, relaterade till relationer med kunder, (vi) tredjepartsföretag som i förekommande fall blir oberoende datakontrollanter för sina egna och / eller tredjeparts marknadsförings-, marknadsförings- och reklamändamål hänförliga till olika industrisektorer. De insamlade uppgifterna, för vilka det relativa medgivandet har givits, kan avslöjas, överföras eller licensieras för användning till fysiska och / eller juridiska personer som tillhör de kategorier som beskrivs ovan för samma ändamål som anges i denna informativa information. Dessa ämnen fungerar som oberoende datakontrollanter eller externa databehandlare.

Bearbetningsmedel

Personuppgifterna behandlas med automatiserade verktyg för den tid som är absolut nödvändig för att uppnå det syfte för vilket de har samlats in. I enlighet med art. 32 i GDPR antas specifika säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust av data, olaglig användning och icke-auktoriserad åtkomst.

De registrerades rättigheter

De registrerade som personuppgifterna hänvisar till ska alltid ha rätt att få bekräftelse på att uppgifterna finns eller inte och att känna till innehållet och ursprunget (ref. Art.15, GDPR "rätt till tillgång till den registrerade ”), för att verifiera deras noggrannhet eller begära att de integreras eller uppdateras, eller rättas till (ref. art. 16, GDPR” rätt till rättelse ”). I enlighet med GDPR har den registrerade dessutom rätt att begära radering eller omvandling till anonym form (ref. Art. 17 ”rätt till radering”) eller begränsning eller undertryckande (ref. Art. 18 “rätt till begränsning av behandlingen) ”) Av uppgifter som behandlas i strid med lagen, liksom att dra tillbaka samtycke för (ref. Art. 7, punkt 3” villkor för samtycke ”), eller motsätta sig, under alla omständigheter, deras behandling på legitima grunder, (ref. artikel 21 ”rätt till invändningar” och artikel 77 ”rätt att lämna in klagomål till ett tillsynsorgan”). Den som tvivlar på överensstämmelse med sekretesspolicyn som antagits av MBK Fincom Sa, dess tillämpning, riktigheten i deras personuppgifter eller användningen av insamlad information, kan kontakta den registeransvarige genom skriftlig kommunikation till adresserna vid foten av varje sida på företagets webbplats.

Spridning av personlig information

Personlig information ska aldrig spridas, förutom i de fall som beskrivs i denna policy.

Vad är cookies

Cookies är korta textfragment (bokstäver / siffror), som gör det möjligt för webbservern att memorera information om kunden (webbläsaren) som kan återanvändas under samma besök på webbplatsen (sessioncookies) eller i efterföljande besök, även under långa perioder (ihållande cookies). Cookies förvaras, baserat på användarens preferenser, av den enda webbläsaren på den specifika enhet som används (dator, surfplatta, smartphone). Liknande tekniker är användbara för att samla in information om användarens beteende och om användningen av tjänsterna. Därefter i detta dokument kommer vi att hänvisa till kakor och till alla liknande tekniker som alltid använder termen "cookies".

Vilka är de viktigaste typerna av Cookies

På grundval av kännetecknen och användningen av cookies kan vi skilja mellan två olika kategorier: Cookies som är absolut nödvändiga eller tekniska cookies. Dessa cookies är väsentliga för att vår webbplats ska fungera och används för att hantera inloggning och åtkomst till webbplatsens reserverade funktioner och i allmänhet för att påskynda, förbättra eller anpassa servicenivån för användarna. Cookies varaktighet är antingen strikt begränsad till arbetssessionen (de raderas när webbläsaren stängs) eller av längre varaktighet för att känna igen besökarens dator. Deras avaktivering kan äventyra användningen av tjänsterna som är tillgängliga genom inloggning, medan den offentliga delen av webbplatsen normalt förblir användbar. Analys- och prestanda cookies. Dessa cookies används för att samla in och analysera trafiken och användningen av webbplatsen anonymt och i samlad form. Dessa cookies, första eller tredje part, samtidigt som de inte identifierar användaren, tillåter till exempel att upptäcka om samma användare återvänder för att ansluta vid olika tidpunkter. De gör det möjligt att övervaka systemet och förbättra dess prestanda och användbarhet. Avaktiveringen av dessa cookies kan utföras utan att funktionaliteten förloras. Profilering av cookies. Dessa är permanenta cookies som används för att identifiera (anonymt eller inte) användarinställningar och förbättra deras surfupplevelse för att skicka reklammeddelanden i linje med de inställningar som användaren uttrycker när han surfar på nätet. På grund av den speciella invasivitet som dessa enheter kan ha med avseende på användarnas privatliv föreskrivs i europeisk och italiensk lagstiftning att användaren måste informeras på lämpligt sätt om deras användning och uttrycka sitt eget giltiga samtycke. Tredjepartscookies. Genom att besöka en webbplats är det möjligt att ta emot cookies från både den besökta webbplatsen ("ägare") och från webbplatser som hanteras av andra organisationer ("tredje parter") via den första webbplatsen. Ett exempel är förekomsten av "social plugins" (t.ex. Facebook, Twitter, Google+) som syftar till att dela innehåll på sociala nätverk. Närvaron av dessa plugins innebär överföring av cookies till och från alla webbplatser som hanteras av tredje part. Hanteringen av information som samlas in av "tredje part" regleras av relevanta sekretesspolicyer, till vilka hänvisning bör göras.

Hantering av cookies från tredje part

För att garantera större insyn och bekvämlighet ges en beskrivning och webbadress för policyn och procedurerna för hantering av cookies för varje tredje parts webbplats som kan installeras via denna webbplats, förutom att erbjuda möjligheten att vägra samtycke till installationen av cookies.

Kontaktuppgifter till EU:s representant:

PROLIANCE GmbH

www.datenschutzexperte.de

Leopoldstr. 21

80802 München

[email protected]

När du kontaktar dataskyddsombudet ber vi dig ange vilket företag din förfrågan gäller. Vänligen avstå från att bifoga känslig information, t.ex. en kopia av ett ID-kort, till din förfrågan.

Google Analytics

Det är en tjänst för analys av webbtrafik från Google, som används för att övervaka och förbättra värdwebbplatsens prestanda (prestandacookies). Google Analytics kan samla in och analysera i anonym form information om användningsbeteende. Denna information samlas in av Google Analytics, som behandlar den för att upprätta rapporter på webbplatserna. Denna webbplats, genom anonymisering av användarens IP-adress, använder inte (och godkänner inte tredje part att använda) Googles analysverktyg för att övervaka eller samla in personlig identitetsinformation. Google associerar inte IP-adressen till någon annan data som Google besitter, och länkar inte heller en IP-adress till användarens identitet. Google kan också kommunicera denna information till tredje part om detta införs genom lag eller i händelse av att tredje part behandlar ovannämnda information på Googles vägnar. För ytterligare information hänvisas till länken nedan:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Användaren kan selektivt inaktivera åtgärderna i Google Analytics genom att installera den opt-out-komponent som Google tillhandahåller i sin egen webbläsare. För att inaktivera åtgärden i Google Analytics bör följande hänvisning göras:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Google Adwords 

Google Adwords är en tjänst som tillhandahålls av Google som gör det möjligt att genomföra reklamkampanjer och övervaka konverteringar, hålla koll på visualiseringar och uppskattningsgraden för en annons. För ytterligare information hänvisas till länken nedan: https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/ads/ Användaren kan selektivt inaktivera Google Adwords åtgärder genom att installera i sin egen webbläsare opt-out-komponenten från Google. För att inaktivera Googles AdWords-åtgärder, hänvisas till följande länk: http://www.google.com/settings/ads För alla tredjepartscookies Om? det är särskilt svårt att identifiera alla tredje parter, särskilt för profilering av preferenser visas följande länkar:

http://www.networkadvertising.org/choices/  

http://www.youronlinechoices.com  

http://www.aboutads.info/choices  

Så här inaktiverar du cookies från din webbläsare

Användaren kan också välja att acceptera cookies eller inte, med hjälp av deras webbläsarinställningar. Varning: helt eller delvis inaktivera tekniska cookies kan äventyra användningen av webbplatsens funktioner som är reserverade för registrerade användare. Däremot kan det offentliga, icke-reserverade innehållet användas även när cookies helt inaktiveras. Inaktiveringen av cookies från tredje part påverkar inte surfningen på något sätt. Inställningen kan definieras mer specifikt för olika webbplatser och webbapplikationer. De bästa webbläsarna tillåter dessutom definitionen av olika inställningar för egna cookies och för tredjepartscookies. Som exempel är det i Mozilla Firefox, via menyn Verktyg-> Alternativ -> Sekretess, möjligt att komma åt en kontrollpanel där användaren kan acceptera olika typer av cookies eller inte och fortsätta med borttagningen. För att neka samtycke för användning av en eller flera cookies kan användaren komma åt länken enligt sin webbläsare:

Google Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647  

Mozilla Firefox: 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/websites-say-cookies-are-blocked-unblock-them  

Microsoft Windows Explorer: 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies  

Opera Browser: 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies  

Apple Safari:

http://support.apple.com/kb/HT1677