Loading...
Free shipping banner
Fri frakt fram till och med
Personal designer banner
Ett skräddarsytt projekt för dig!
Customers count banner
1.7 Miljoner kunder betjände i hela Europa
Blog banner

Integritetspolicy Produceshop

 

Introduktion

Din integritet är mycket viktig för MBK Fincom SA, och för att skydda dig på bästa möjliga sätt förser vi dig med dessa anvisningar där du hittar indikationer om vilken typ av information som samlas in online och om de olika möjligheter som du har att ingripa i insamlingen och användningen av nämnda information på webbplatsen. Dina uppgifter kommer att behandlas i enlighet med de juridiska dataskyddsbestämmelserna.

Definitioner

Vår integritetspolicy ska vara enkel och begriplig för alla. Av denna anledning använder vår integritetspolicy i allmänhet de officiella villkoren i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). De officiella definitionerna förklaras i art. 4 GDPR.

Web Hosting

Denna webbplats är värd för en extern tjänsteleverantör (hoster). Denna webbplats är värd i GPC Google Cloud Platform, Belgien, Europe-west1-b Zone. Personuppgifter som samlas in på denna webbplats förvaras på hostarens servrar. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, IP-adresser, kontaktförfrågningar, meta- och kommunikationsdata, webbsidaåtkomster och annan data som genereras av en webbplats. Vi samlar in de listade uppgifterna för att säkerställa en korrekt anslutning till webbplatsen och en felfri leverans av våra tjänster. Behandlingen av dessa uppgifter är absolut nödvändig för att göra webbplatsen tillgänglig för dig. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt berättigade intresse av korrekt presentation och funktionalitet av vår webbplats i enlighet med Art. 6 Punkt 1 lit. f GDPR. Vi har slutit ett databehandlande avtal med leverantören i enlighet med kraven i art. 28 GDPR, där vi förbinder honom att skydda våra kunders data och att inte vidarebefordra dem till tredje part.

Server- Logfiler

När du besöker vår webbplats är det tekniskt nödvändigt att data överförs till vår webbserver via din webbläsare. Följande data registreras under en aktiv anslutning för kommunikation mellan din webbläsare och vår webbserver: 1) Datum och tid för begäran, 2) Namn på den begärda filen, 3) Sida från vilken filen begärdes, 4) Åtkomst status, 5) Webbläsare som används och operativsystem som används, 6) (Fullständig) IP-adress för den begärande datorn, 7) Överförd datamängd. Vi samlar in de listade uppgifterna för att säkerställa en korrekt anslutning till webbplatsen och en felfri leverans av våra tjänster. Behandlingen av dessa uppgifter är absolut nödvändig för att göra webbplatsen tillgänglig för dig. Loggfilerna bearbetas i syfte att utvärdera systemsäkerhet och stabilitet samt för administrativa ändamål. Loggfilerna tjänar till att utvärdera systemsäkerhet och stabilitet samt administrativa syften. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt berättigade intresse av att vår webbplats skyddas och fungerar i enlighet med art. 6 punkt 1 lit. f GDPR. Av tekniska säkerhetsskäl, i synnerhet för att förhindra försök att attackera vår webbserver, kan vi tillfälligt förvara dessa uppgifter. Efter senast XX 30 dagar anonymiseras uppgifterna genom att förkorta IP-adressen på domännivå, så att det inte längre går att upprätta en referens till den enskilda användaren. Dessa uppgifter utvärderas inte i anonym form förutom för statistiska ändamål. Dessa data kombineras inte med data från andra datakällor.

Typer av behandlade uppgifter

De informationssystem och programvaruprocedurer som används för att driva denna webbplats inhämtar vissa personuppgifter som en del av deras standardfunktion, vars överföring är en inneboende egenskap hos Internetkommunikationsprotokoll. Det är information som inte samlas in för att associeras med identifierade registrerade, men som till sin natur kan, genom processer och kopplingar till data som innehas av tredje part, tillåta användarnas identifiering. Denna uppgiftskategori omfattar URI-adresser (så kallade Uniform Resource Identifier) för de begärda resurserna, tidpunkten för sådana begäranden, den metod som används för att skicka en viss begäran till servern, den returnerade filstorleken, den numeriska kod som anger statusen för det svar som servern ger (lyckat, fel etc.) och andra parametrar som rör operativsystemet och användarens IT-sammanhang. Dessa uppgifter används uteslutande i syfte att erhålla statistisk information om användningen av webbplatsen och för att kontrollera dess korrekta funktion. Uppgifterna kunde användas, endast på begäran av de behöriga myndigheterna, för att fastställa ansvar i händelse av påstådd cyberbrottslighet till skada för webbplatsen. Den valfria, uttryckliga och frivilliga vidarebefordran av e-post till adresserna som anges på denna webbplats innebär att avsändarens adress efterföljande skaffas, vilket är nödvändigt för att svara på förfrågningar, såväl som alla andra personuppgifter som ingår i meddelandet.

Mindreåriga

I enlighet med art. 8 i GDPR, får ingen under 16 år skicka information till denna webbplats utan föregående medgivande från sina föräldrar eller vårdnadshavare, eller göra köp eller ingå juridiska avtal via denna webbplats utan ovan nämnda samtycke, såvida detta inte är tillåtet av gällande lagar.

Metoder och ändamål för behandlingen 

Personuppgifter behandlas med automatiserade verktyg strikt under den tid som krävs för att uppnå de syften för vilka de samlades in. I enlighet med art. 32 i GDPR iakttas specifika säkerhetsåtgärder för att förhindra dataförlust, olaglig eller felaktig användning och obehörig åtkomst. Databehandling tjänar följande syften: a) institutionella ändamål i enlighet med rättsliga skyldigheter, relaterade till MBK Fincom SA:s verksamhet och överensstämmelse med nationella och/eller EU-förordningar, förordningar; b) registrering till MBK Fincom SA och prenumeration på nyhetsbrevet: begäran från den intresserade parten att registrera sig på webbplatsen och/eller att få meddelanden från MBK Fincom SA angående deras verksamhet; c) Begäran om information från den berörda parten om produkter eller assistans i faserna före eller efter försäljning; d) kommunikation och kommersiella aktiviteter: marknadsföring och reklam i allmänhet inklusive sändning av nyhetsbrev, marknadsföring, direktförsäljning, marknadsföring av nya kommersiella erbjudanden från tredje parts företag - till vilka uppgifterna kan kommuniceras - via brev, telefon, e-post, sms , etc .; e) Forsknings- och profileringsändamål: utföra kontroller av kundnöjdheten; forskning och bearbetning av statistik, inklusive den i anonym form, samt marknadsstudier och forskning, användarprofilering, inklusive sådana med elektroniska verktyg.

Behandlingen av personuppgifter, såsom insamling, registrering, organisation, strukturering, förvaring, anpassning eller ändring, utdrag, konsultation, användning, kommunikation genom överföring, spridning eller någon annan tillgänglig form, jämförelse eller sammankoppling, begränsning, annullering eller förstörelse , ske både manuellt och elektroniskt med sådana uppgifter som lagras i en elektronisk databas utformad för detta ändamål för att uppfylla skyldigheterna och för de ändamål som anges ovan.

De personuppgifter som finns i det ovannämnda informationssystemet, liksom de som förvaras i den personuppgiftsansvariges elektroniska arkiv, behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning i GDPR om säkerhetsåtgärder, för att minimera riskerna för förstörelse, förlust, ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst, oavsiktligt eller olagligt, eller behandling som inte är i enlighet med syftet med insamlingen.

Kontaktformulär och kontakt via e-post

Om du skickar förfrågningar till oss via vårt kontaktformulär eller e-post kommer dina uppgifter från kontaktformuläret eller e-postmeddelandet, inklusive de kontaktuppgifter du har lämnat där, att förvaras i syfte att behandla din förfrågan och vid uppföljningsfrågor. Du måste ange en e-postadress för att kontakta oss. Ditt namn och telefonnummer är valfria. Under inga omständigheter kommer vi att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är vårt berättigade intresse av att svara på din begäran enligt art. 6 punkt 1 lit. f GDPR och, om tillämpligt, art. 6 punkt 1 lit. b GDPR, förutsatt att din begäran syftar till att ingå ett avtal. Dina uppgifter kommer att raderas efter slutlig behandling av din begäran, förutsatt att det inte finns några lagliga lagringsförpliktelser som talar emot det. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter när det gäller Art. 6 punkt 1 lit. f GDPR.

Kundtjänstformulär

Du kan skicka oss förfrågningar om assistans via vårt kundtjänstformulär. Om du skickar in formuläret kommer informationen du lämnar, inklusive kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer, momsnummer) du anger där, att förvaras av oss i syfte att behandla din förfrågan och svara på den.

Behandlingen av de angivna personuppgifterna baseras uteslutande på art. 6 punkt 1 lit. b) GDPR, om den syftar till att ingå ett avtalsförhållande med oss. I övrigt bygger den på art. 6 punkt 1 lit. f) GDPR, vårt berättigade intresse av att svara på dina frågor. Vi använder inte de uppgifter du lämnat för andra ändamål. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter när det gäller Art. 6 punkt 1 lit. f GDPR.

Foto- och videomaterial

Med några av våra tjänstespecifika applikationer kan du dela foton och/eller videor med oss för att kommunicera med oss eller anpassa tjänster (t.ex. genom att använda foto- och videomaterial för assistans, användning av VR-systemets foto- och videoinsamlingsenhet). Allt material kommer att förvaras av oss i syfte att behandla din förfrågan och svara på den.

Behandlingen av de angivna personuppgifterna baseras uteslutande på art. 6 punkt 1 lit. b) GDPR, om den syftar till att ingå ett avtalsförhållande med oss. I övrigt bygger den på art. 6 punkt 1 lit. f) GDPR, vårt berättigade intresse av att svara på dina frågor. Vi använder inte de uppgifter du lämnat för andra ändamål. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter när det gäller Art. 6 punkt 1 lit. f GDPR.

Formulär för att begära en offert eller en prisuppgift

På vår webbplats har du möjlighet att skicka en offertförfrågan eller en prisuppgift till oss. Om du skickar in formuläret kommer informationen du lämnar, inklusive kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer, momsnummer) du anger där, att förvara av oss i syfte att behandla din förfrågan och svara på den. Behandlingen av de angivna personuppgifterna baseras uteslutande på art. 6 punkt 1 lit. b) GDPR, om den syftar till att ingå ett avtalsförhållande med oss. I övrigt bygger den på art. 6 punkt 1 lit. f) GDPR, vårt berättigade intresse av att svara på dina frågor. Vi använder inte de uppgifter du lämnat för andra ändamål. . Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter när det gäller Art. 6 punkt 1 lit. f GDPR.

Beställningsformulär

Du har möjlighet att skicka oss en beställningsblankett för att avsluta köpet av en vara. Om du skickar in formuläret kommer de uppgifter du lämnar, inklusive de kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer, momsnummer) som du anger där, att förvaras av oss i syfte att behandla din förfrågan och svara på den. 

Behandlingen av de angivna personuppgifterna baseras uteslutande på art. 6 punkt 1 lit. b) GDPR, om den syftar till att ingå ett avtalsförhållande med oss. I övrigt bygger den på art. 6 punkt 1 lit. f) GDPR, vårt berättigade intresse av att svara på dina frågor. Vi använder inte de uppgifter du lämnat för andra ändamål. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter när det gäller Art. 6 punkt 1 lit. f GDPR.

Föreslå nya produkter Formulär

På vår webbplats kan du skicka oss förslag på nya produkter som ska läggas till i vår katalog. Om du skickar in formuläret kommer informationen du lämnar, inklusive kontaktuppgifterna (e-postadressen) du anger där, att förvaras av oss i syfte att behandla din förfrågan och svara på den.

Behandlingen av de angivna personuppgifterna baseras uteslutande på art. 6 punkt 1 lit. b) GDPR, om den syftar till att ingå ett avtalsförhållande med oss. I övrigt bygger den på art. 6 punkt 1 lit. f) GDPR, vårt berättigade intresse av att svara på dina frågor. Vi använder inte de uppgifter du lämnat för andra ändamål. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter när det gäller Art. 6 punkt 1 lit. f GDPR.

Bli vår leverantör Formulär

Du kan ansöka om att bli leverantör för de produktklasser du är intresserad av genom att använda formuläret på vår webbplats. Om du skickar in formuläret kommer informationen du lämnar, inklusive kontaktuppgifter (namn, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer) du anger där, att förvaras av oss i syfte att behandla din förfrågan och svara på den.

Behandlingen av de angivna personuppgifterna baseras uteslutande på art. 6 punkt 1 lit. b) GDPR, om den syftar till att ingå ett avtalsförhållande med oss. I övrigt bygger den på art. 6 punkt. 1 lit. f) GDPR, vårt berättigade intresse av att svara på dina frågor. Vi använder inte de uppgifter du lämnat för andra ändamål. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter när det gäller Art. 6 punkt 1 lit. f GDPR.

Registrering av ett kundkonto

Du har möjlighet att skapa ett kundkonto i vår webbutik för att beställa varor. I samband med att vi registrerar och skapar ditt kundkonto samlar vi in och använder följande personuppgifter: a) Förnamn, efternamn och titel, b) E-postadress, c) Din adress, d) Datum och tid för registrering . Dessutom kan frivillig information lämnas. Obligatorisk information, som lämnas för registreringsändamål, är markerad i inmatningsmasken med en asterisk som ett obligatoriskt fält. Den rättsliga grunden för uppgifter som krävs för att tillhandahålla kundkontot och beställa varor är Art. 6 punkt 1 lit. b DSGVO.

För behandling av frivillig information är den rättsliga grunden ditt samtycke i enlighet med art. 6 punkt 1 lit. a DSGVO Dina uppgifter kommer att raderas så snart användarkontot på vår webbplats raderas och så länge det inte finns några lagliga lagringsförpliktelser. En ändring och/eller radering av ditt kundkonto, inklusive de uppgifter du tillhandahåller, kan göras efter att du har loggat in direkt på ditt användarkonto och avaktiverat ditt konto eller genom att skicka ett meddelande till vår e-postadress som anges ovan.

Nyhetsbrev

Om du vill få det nyhetsbrev som erbjuds på vår webbplats med regelbunden information om våra erbjudanden och produkter behöver vi din e-postadress som obligatorisk information. I det första steget får du ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta att du, som ägare av motsvarande e-postadress, vill ta emot nyhetsbrevet i framtiden. Med bekräftelsen ger du oss ditt samtycke enligt art. 6 punkt 1 lit. en GDPR att vi kan komma att använda dina personuppgifter i syfte att skicka ut det önskade nyhetsbrevet. Vid anmälan till nyhetsbrevet förvarar vi, förutom den e-postadress som krävs för att skicka nyhetsbrevet, IP-adressen via vilken du har registrerat dig för nyhetsbrevet samt datum och tid för registrering och bekräftelse så att vi kan spåra eventuellt missbruk vid en senare tidpunkt. Rättslig grund för denna behandling är vårt berättigade intresse i enlighet med art. 6 punkt 1 lit. f GDPR.

Du kan när som helst avbryta nyhetsbrevet via länken som infogas i varje nyhetsbrev eller genom att skicka ett mejl till ovan nämnda ansvarig. Efter din uppsägning kommer din e-postadress att raderas från vår distributionslista för nyhetsbrev omedelbart, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till att fortsatt användning av insamlade data eller fortsatt behandling i övrigt är lagligt tillåten.

Jobbansökan

Om du söker jobb på vårt företag via kontaktformulär (https://mbkfincom.com/work-with-us/) eller via e-post samlar vi in personuppgifter. Detta inkluderar i synnerhet dina kontaktuppgifter (såsom för- och efternamn, telefonnummer och e-postadress till användaren) samt andra uppgifter som du tillhandahåller om din bakgrund (t.ex. CV, kvalifikationer, examina och arbetslivserfarenhet) och din person (t.ex. följebrev, personliga intressen). Detta kan också inkludera särskilda kategorier av personuppgifter (t.ex. information om ett allvarligt funktionshinder). Dina personuppgifter samlas i allmänhet in direkt från dig under ansökningsprocessen och krypteras under elektronisk överföring. Dessutom ska samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. en GDPR i kombination med den schweiziska civillagen kan vara en rättslig grund. Om behandlingen av dina uppgifter är baserad på samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. Inom vårt företag har endast de personer och befattningar (t.ex. mänskliga resurser) tillgång till dina personuppgifter som absolut behöver genomföra ansökningsförfarandet eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Dina ansökningar skickas vidare till ansvarig person för prövning. Under inga omständigheter kommer dina personuppgifter att vidarebefordras till tredje part utan tillstånd. Dina uppgifter för en ansökan till en specifik platsannons kommer att lagras och behandlas av oss under den pågående ansökningsprocessen. När ansökningsprocessen har slutförts (t.ex. i form av ett godkännande eller avslag), kommer ansökningsprocessen inklusive alla personuppgifter att raderas från systemet senast sex månader efter att ansökningsprocessen har slutförts. Uppgifterna om utvalda sökande kommer att lagras säkert i upp till 2 år, förutsatt att de sökande har gett sitt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. en GDPR i samband med §Schweiziska civillagenG. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För detta ändamål räcker det med ett informellt e-postmeddelande till kontaktuppgifterna för den ansvarig person som anges ovan. Om du blir antagen kommer dina ansökningshandlingar att föras över till personalakten.

Cookies

Vår webbplats använder så kallade "cookies". Cookies är små textfiler som antingen förvaras tillfälligt på din slutenhet under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies förblir lagrade på din terminalenhet tills du raderar dem själv eller en automatisk lösning tillhandahålls av din webbläsare. Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga, eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera utan dem (t.ex. varukorgsfunktionen eller språkinställningar). Andra cookies används för att utvärdera användarbeteende eller visa reklam. Behandlingen av data med hjälp av absolut nödvändiga cookies baseras på ett legitimt intresse enligt art. 6 punkt 1 lit. f GDPR i den tekniskt felfria leveransen av våra tjänster. För detaljer om behandlingsändamålen och legitima intressen, se följande förklaringar om den specifika databehandlingen.

Behandlingen av personuppgifter med hjälp av andra cookies baseras på samtycke i enlighet med art. 6 punkt 1 lit. en GDPR. Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden. I den mån sådana cookies används för analys- och optimeringsändamål kommer vi att informera dig separat om detta i denna integritetspolicy och inhämta ditt samtycke i enlighet med art. 6 punkt 1 lit. en GDPR.

Du kan ställa in din browser på

    • informeras om inställningen av cookies,

    • tillåter endast cookies i enskilda fall,

    • utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller generellt,

    • aktivera automatisk radering av cookies när webbläsaren är stängd.

Cookie-inställningarna kan hanteras under följande länkar för varje browser:

    • Google Chrome

    • Mozilla Firefox

    • Edge (Microsoft)

    • Safari

    • Opera

Du kan också hantera cookies från många företag och funktioner som används för annonsering individuellt. För att göra det, använd lämpliga användarverktyg, tillgängliga på https://www.aboutads.info/choices/ eller http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices. De flesta webbläsare erbjuder också en kallas "spåra inte-funktion". När den här funktionen är aktiverad talar webbläsaren om för annonsnätverk, webbplatser och applikationer att du inte vill att "spåras" för beteendebaserad reklam och liknande. För information och instruktioner om hur du redigerar den här funktionen, se länkarna nedan, beroende på din webbläsarleverantör:

    • Google Chrome

    • Mozilla Firefox

    • Edge (Microsoft)

    • Safari

    • Opera

Dessutom kan du förhindra laddning av så kallade skript som standard. "NoScript" tillåter exekvering av JavaScript, Java och andra plugin-program endast på betrodda domäner som du väljer. Information och instruktioner om hur du redigerar den här funktionen kan erhållas från leverantören av din webbläsare (t.ex. för Mozilla Firefox på: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/noscript/ ). Observera att om du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

Ändra cookie-inställningar

Du kan när som helst återkalla eller ändra dina cookieinställningar. För att göra det, gå till cookie-inställningarna igen via vårt integrerade tumavtryck. Du hittar detta längst ner till vänster på vår webbplats.

Google Ads

Vi använder "Google Ads" på vår webbplats, en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland (nedan kallad "Google"). Google Ads används av oss i marknadsförings- och optimeringssyfte, i synnerhet för att visa annonser som är relevanta och intressanta för dig. Om du har gett oss ditt samtycke till att göra det i enlighet med Art. 6 punkt 1 mening 1 lit. en GDPR kan vi använda Google Ads för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden genom att använda reklammaterial på externa webbplatser. Detta gör det möjligt för oss att avgöra hur framgångsrika enskilda reklamåtgärder är. Dessa reklammedier levereras av Google via så kallade "AdServers". Vi använder AdServer-cookies för detta ändamål, genom vilka vissa parametrar för att mäta framgång, såsom visning av annonser eller klick av användare, kan mätas. Om du når vår webbplats via en Google-annons förvarar Google Ads en cookie på din dator. Dessa cookies upphör vanligtvis att gälla efter 30 dagar. De är inte avsedda att identifiera dig personligen. Följande information förvaras vanligtvis som analysvärden för denna cookie: Unikt cookie-ID, antal annonsvisningar per placering (frekvens), senaste visning (relevant för konverteringar efter visning), opt-out-information (markerar att användaren inte längre önskar att kontaktas). Dessa cookies gör det möjligt för Google att känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en annonsklients webbplats och cookien som förvaras på deras dator inte har upphört att gälla, kommer Google och kunden att kunna berätta att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den sidan. En annan cookie är kopplad till varje annonsklient. Som ett resultat kan cookies inte spåras via annonskundernas webbplatser. Vi själva samlar inte in och behandlar några personuppgifter i de reklamåtgärder som nämns ovan. Vi får endast statistiska utvärderingar från Google. Med hjälp av dessa utvärderingar kan vi känna igen vilka av de använda reklamåtgärderna som är särskilt effektiva. Vi får inga ytterligare uppgifter från användningen av reklammaterialet, i synnerhet kan vi inte identifiera användarna på basis av denna information. På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Googles server. Vi har inget inflytande på omfattningen och den vidare användningen av data som samlas in av Google genom användningen av Google Ads. Så vitt vi vet får Google informationen om att du har ringt upp den relevanta delen av vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du har ett användarkonto hos Google och är registrerad kan Google tilldela besöket ditt användarkonto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in finns det en möjlighet att Google tar reda på och sparar din IP-adress. Eftersom en överföring av personuppgifter till USA sker, krävs ytterligare lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa dataskyddsnivån enligt GDPR. För att garantera detta har vi ingått standardavtalsklausuler med leverantören i enlighet med art. 46 Para. 2 lit. c GDPR. Dessa ålägger mottagaren av uppgifterna i USA att behandla uppgifterna i enlighet med skyddsnivån i Europa. I fall där detta inte kan garanteras ens genom denna avtalsförlängning, strävar vi efter att få ytterligare regler och åtaganden från mottagaren i USA.

Ytterligare information om dataanvändning av Google, om inställnings- och invändningsalternativ samt om dataskydd finns på följande Google-webbplatser:

- Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy

- Googles webbplatsstatistik: https://services.google.com/sitestats/en.html

Du kan förhindra att cookies installeras genom att radera befintliga cookies och inaktivera lagringen av cookies i inställningarna i din webbläsare. Observera att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på vår webbplats fullt ut. Du kan också förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsare så att den blockerar cookies från domänen "www.googleadservices.com" (https://www.google.de/settings/ads). Vi vill påpeka att denna inställning kommer att raderas om du raderar dina cookies. Dessutom kan du avaktivera intressentrelaterade annonser genom att klicka på länken http://optout.aboutads.info. Observera att även denna inställning kommer att raderas om du raderar dina cookies.

Google Analytics

Vår webbplats använder Google Analytics, en internetanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies" och web beacons. Google kommer att använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen och för att skapa rapporter om webbplatsaktivitet. Google kommer också att använda denna information för att förse webbplatsoperatören med ytterligare tjänster relaterade till användningen av webbplatsen och internet. IP-adressen som skickas av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kombineras inte med annan data från Google. Bearbetning utförs i enlighet med art. 6 punkt 1 lit. en GDPR på den rättsliga grunden för ditt givna samtycke. Vi använder Google Analytics endast med aktiverad IP-anonymisering. Detta innebär att din IP-adress endast kommer att vidarebehandlas av Google i förkortad form. Vi har slutit ett databearbetningsavtal med tjänsteleverantören där vi ålägger honom att skydda våra kunders data och att inte lämna dem vidare till tredje part. Eftersom en överföring av personuppgifter till USA sker, krävs ytterligare lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa dataskyddsnivån enligt GDPR. För att garantera detta har vi ingått standardavtalsklausuler med leverantören i enlighet med art. 46 Punkt 2 lit. c GDPR. Dessa ålägger mottagaren av uppgifterna i USA att behandla uppgifterna i enlighet med skyddsnivån i Europa. I fall där detta inte kan garanteras ens genom denna avtalsförlängning, strävar vi efter att få ytterligare regler och åtaganden från mottagaren i USA.

Användarvillkoren för Google Analytics och information om dataskydd kan nås via följande länkar:

- http://www.google.com/analytics/terms/

- https://policies.google.com/privacy

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för ändamålet för vilka de samlades in. Data på användar- och händelsenivå associerade med cookies, användar-ID (t.ex. User ID) och reklam-ID (t.ex. DoubleClick-cookies, Android Advertising ID, IDFA) kommer att raderas senast 14 månader efter insamlingen. Du kan förhindra cookies från sparas genom att justera inställningarna för din webbläsarprogramvara i enlighet därmed. Observera dock att om du gör det kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats utan begränsningar. Du kan också hindra Google från att samla in data som genereras av cookien och analysera din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och bearbeta dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som finns tillgänglig på https://tools.google.com /dlpage/gaoptout.

Externa länkar till sociala medier

På vår webbplats är sociala medier (t.ex. LinkedIn, Facebook, Instagram) enbart inbäddade som en länk till respektive tjänst. Efter att ha klickat på den inbäddade text-/bildlänken kommer du att dirigeras till respektive leverantörs webbplats. Användarinformation kommer endast att överföras efter omdirigeringen till respektive leverantör. Information om användningen av dina personuppgifter genom användningen av webbplatsen finns i integritetspolicyn för de besökta webbplatserna.

Dataöverföring och mottagare

Dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part i enlighet med följande fall: a) om vi uttryckligen har påpekat detta i beskrivningen av respektive databehandling; b) om du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6 punkt 1 mening 1 lit. en GDPR; c) när överföringen enligt art. 6 punkt 1 mening 1 lit. f GDPR är nödvändigt för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk och våra legitima intressen åsidosätts inte av dina grundläggande rättigheter och friheter; d) när det finns en rättslig skyldighet att överföra uppgifter enligt art. 6 punkt 1 mening 1 lit. c GDPR; e) om så krävs enligt art. 6 punkt 1 mening 1 lit. b GDPR för utförande av avtalsrelationer med dig; f) om det krävs av tredje part för att skapa, i förhållande till sina egna tjänster och/eller produkter (bli dessa oberoende personuppgiftsansvariga), marknadsföringsaktiviteter på något sätt, bearbeta marknadsundersökningar, studier och statistik, utföra direktförsäljning, användare profilering, utföra kontroller av nivån på kundnöjdhet, marknadsföring och reklam.

I förhållande till ovannämnda ändamål kan den berörda partens personuppgifter lämnas ut till följande kategorier: (i) subjekt till vilka dataöverföringen är nödvändig eller i vilket fall som helst funktionell för utförandet av ägarens verksamhet; (ii) tillsynsmyndigheter och tillsynsorgan eller andra subjekt vars rätt till tillgång till nämnda uppgifter erkänns på grundval av bestämmelser i lag eller förordning; (iii) företag som har anförtrotts revisionsverksamhet. (iv) undersökning av företag om: kvaliteten på de tillhandahållna tjänsterna, kundnöjdhet, utbud av nya produkter, marknadsföring och reklam, etc; (v) företag som utför arkiveringstjänster för dokumentation, relaterade till relationer med kunder; (vi) tredjepartsföretag som i förekommande fall blir oberoende registeransvariga för sina egna och/eller tredje parts marknadsföring, främjande och reklamändamål som kan hänföras till olika industrisektorer.

De insamlade uppgifterna, för vilka det relativa samtycket har givits, kan avslöjas, överföras eller licensieras för användning till fysiska och/eller juridiska personer som tillhör kategorierna som beskrivs ovan för samma ändamål som hänvisas till i denna information. Dessa personer kommer att fungera som oberoende personuppgiftsansvariga eller externa databehandlare.

Dessutom använder vi externa tjänsteleverantörer för behandlingen av våra tjänster, som vi noggrant har valt ut och beställt skriftligen. De är bundna av våra instruktioner och övervakas regelbundet av oss. Erforderliga databehandlingsavtal enligt art. 28 GDPR avslutas före kommissionen. Dessa avtal avser framför allt webbhotell, utskick av e-post och IT-uppdateringar och underhåll. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredje part av våra tjänsteleverantörer.

Samtycke för tillhandahållande av data

Bortsett från vad som har sagts för navigeringsdata, är användaren fri att tillhandahålla personuppgifter som finns i förfrågningsformulären till MBK Fincom SA eller anges i kontakter för att begära utsändning av informationsmaterial eller annan kommunikation. Underlåtenhet att tillhandahålla uppgifter kan göra det omöjligt att få det som efterfrågas.

Med hänvisning till syftena med behandlingen av punkt f är samtycket till behandling av personuppgifter rent valfritt. Eventuella förfrågningar om utövande av uppgifter kan göras direkt via lämpligt formulär i Kundtjänst-sektionen.

Datasäkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en skyddsnivå som är lämplig för risken i enlighet med artikel 32 i GDPR, med hänsyn till den senaste tekniken, kostnaden för genomförandet och arten, omfattningen, omständigheterna och syftena med behandling, samt den varierande sannolikheten och allvaret av risken för fysiska personers rättigheter och friheter. Denna webbplats använder SSL-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll.

Förvaringsperiod

Perioden för vilken personuppgifterna kommer att förvaras bestäms av de relevanta lagstadgade lagringsperioderna (t.ex. från handelsrätt och skattelagstiftning). Motsvarande data raderas rutinmässigt vid utgången av respektive period. Om uppgifter krävs för att fullgöra ett kontrakt eller avtalsinitiering, eller om vi har ett berättigat intresse av ytterligare lagring, kommer uppgifterna att raderas om de inte längre behövs för dessa ändamål eller om du använder din ångerrätt eller invändning.

Dina rättigheter

I det följande hittar du information om dina registrerade rättigheter, som gällande dataskyddslag ger dig mot den personuppgiftsansvarige avseende behandling av personuppgifter:

Rätten, enligt art. 15 GDPR, för att få information om dina personuppgifter som behandlas av oss. I synnerhet kan du begära information om ändamålen med behandlingen, kategorierna av berörda personuppgifter, kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats eller kommer att lämnas ut, den planerade perioden under vilken uppgifterna kommer att lagras, förekomsten av rätt att från den personuppgiftsansvarig begära rättelse eller radering eller personuppgifter eller begränsning av behandling av personuppgifter om dig eller att invända mot sådan behandling, förekomsten av en rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, ursprunget till dina uppgifter, om dessa har inte har samlats in av oss, och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering och, om tillämpligt, meningsfull information om logiken som är involverad, såväl som betydelsen och de förväntade konsekvenserna.

Rätten att utan onödigt dröjsmål få rättelse av felaktiga personuppgifter om dig. i enlighet med art. 16 GDPR.

Rätten att begära radering av dina personuppgifter som lagras av oss i enlighet med art. 17 GDPR, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att fullgöra en rättslig skyldighet, av skäl av allmänt intresse eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätten, enligt art. 18 GDPR, att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter om riktigheten av uppgifterna ifrågasätts av dig, behandlingen är olaglig, men du motsätter dig raderingen och vi behöver inte längre uppgifterna för behandlingen, men de krävs av dig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk eller så har du gjort invändning mot behandlingen enligt art. 21 GDPR.

Rätten, i enlighet med art. 20 GDPR, för att ta emot de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett vanligt använt och maskinläsbart format och rätten att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätten att återkalla ditt givna samtycke enligt art. 7 punkt 3 GDPR med verkan i framtiden när som helst.

Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet enligt art. 77 GDPR, särskilt i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, arbetsplats.

Rätten att återkalla ditt givna samtycke enligt art. 7 punkt 3 GDPR: Du har rätt att när som helst återkalla ditt givna samtycke angående behandlingen av dina personuppgifter med verkan för framtiden. I händelse av återkallelse kommer vi att radera berörda uppgifter utan dröjsmål, såvida inte vidare behandling kan baseras på en laglig grund för behandling utan samtycke. Återkallande av samtycke ska inte påverka lagenligheten av behandlingen baserat på samtycke innan dess återkallande.

Rätt till invändningar

Om dina personuppgifter behandlas av oss utifrån berättigade intressen enligt art. 6 punkt 1 lit. f GDPR har du rätt, enligt art. 21 GDPR, att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grund av din speciella situation. Om invändningen riktar sig mot behandling av personuppgifter i syfte för direktmarknadsföring har du generell rätt att göra invändningar utan krav på att ange en viss situation.

Om du vill utöva din ångerrätt, invändning eller någon av dina andra rättigheter, skicka bara ett e-postmeddelande till [email protected]

Nödvändigheten av att tillhandahålla personuppgifter

Tillhandahållande av personuppgifter för beslut om ingående av ett avtal, fullgörande av kontrakt eller för genomförande av åtgärder före avtal är frivilligt. Vi kan dock bara fatta beslutet i samband med avtalsmässiga åtgärder om du tillhandahåller sådana personuppgifter som krävs för ingående av avtalet, fullgörandet av avtalet eller åtgärder före avtalet.

Automatiserat beslutsfattande

Processer som härrör från automatiserat beslutsfattande äger inte rum, enligt art. 22 c.2 GDPR.

 

Personuppgiftsansvarig i den mening som avses i dataskyddslagstiftningen

MBK Fincom SA

Via al Molino 31,

6926, Montagnola-Collina d’Oro

[email protected]@produceshop.net

 

Vår EU-representant

Proliance GmbH / www.datenschutzexperte.de

Dataskyddsombud

Leopoldstraße 21

80802 München

[email protected]

 

När du kontaktar vårt dataskyddsombud, vänligen ange det företag som din begäran avser. Vänligen avstå från att bifoga känslig information såsom en kopia av en identifikationshandling med din begäran.

Med förbehåll för ändringar.

Vi förbehåller oss rätten att anpassa eller uppdatera denna integritetspolicy om det behövs, i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. På så sätt kan vi anpassa den till de aktuella rättsliga kraven och ta hänsyn till förändringar i våra tjänster, t.ex. införandet av nya tjänster. Den mest aktuella versionen gäller för ditt besök.

 

Status för denna integritetspolicy: 07/2022

Free shipping banner
Fri frakt fram till och med
Personal designer banner
Ett skräddarsytt projekt för dig!
Customers count banner
1.7 Miljoner kunder betjände i hela Europa
Blog banner